Vi uppdaterar med nya funktioner. Vid eventuella störningar kan du uppdatera sidan med CTRL+F5. För mer information kontakta support.
Kontakta oss Logga in

Lagarna du behöver ha koll på för säker molnlagring

Svenska företag och myndigheter som använder molntjänster för att lagra, dela och samarbeta i filer behöver vara väl förtrogna med en mängd olika lagar och regleringar som styr datalagring och säkerhet. Här är en fördjupad titt på några av de viktigaste:

Dataskyddsförordningen GDPR

GDPR är en central del av dataskyddslagstiftningen i Europa och har en direkt påverkan på hur svenska företag behandlar personuppgifter. GDPR syftar till att ”…skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.”.

När det kommer till molntjänster måste svenska företag se till att information som innehåller personuppgifter lagras på servrar inom EU om inte mottagande företag i USA åberopat Data Privacy Framework samt att du som kund gjort en bedömning företaget i fråga och sett till att krav avseende laglighet, säkerhet och lämplighet är uppfyllda.

Flera amerikanska leverantörer har löst det genom att placera servrar i Europa. Här bör man som svensk företagare eller myndighet vara medveten om att den amerikanska lagen CLOUD ACT ger amerikanska myndigheter möjlighet att begära ut data som lagras i amerikanska molntjänster. Det gäller oavsett var själva lagringen är placerad. En amerikansk molntjänst lyder alltid under amerikansk lagstiftning. Därför betraktar man det inte som godkänt enligt GDPR att hantera känslig information, såsom personuppgifter, i en amerikansk molntjänst eftersom integriteten inte kan garanteras.

OSL (Offentlighets- och sekretesslagen)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en central lag i Sverige som reglerar tillgängligheten och skyddet av information inom den offentliga sektorn. OSL definierar vilken information som ska vara tillgänglig för allmänheten och vilken information som måste skyddas av sekretess av olika skäl, såsom integritetsskydd eller nationell säkerhet.

När det gäller molntjänster är OSL relevant på flera sätt. Om en offentlig myndighet eller organisation använder molntjänster för att lagra eller hantera känslig information som omfattas av sekretess enligt OSL, måste de säkerställa att molntjänsten uppfyller kraven för sekretess och dataskydd enligt lagen. Dessutom måste offentliga organisationer överväga de lagkrav och eventuella begränsningar som OSL ställer när de planerar att använda molntjänster, särskilt om dessa tjänster levereras av utländska leverantörer. Det kan finnas krav på att data som omfattas av sekretess inte får lagras utanför Sverige eller EU/EES, beroende på vilken typ av data det gäller och klassificering enligt OSL.

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen är en viktig lag i Sverige som reglerar säkerheten och skyddet av information och system som är av särskild betydelse för nationell säkerhet. Lagen syftar till att förhindra och hantera hot och risker som kan påverka Sveriges säkerhet, och den omfattar både offentliga och privata organisationer som hanterar sådan känslig information.

I samband med molntjänster är Säkerhetsskyddslagen relevant på flera sätt. För organisationer som hanterar information som är föremål för säkerhetsskydd, är det avgörande att säkerställa att molntjänsterna de använder uppfyller de höga säkerhetskraven som lagen föreskriver. Detta inkluderar krav på att informationen inte får hamna i otillåtna händer och att åtkomst och hantering av den är strikt kontrollerad.

NIS2 (Network and Information Systems Directive 2)

NIS2 står för ”Network and Information Systems Directive 2” och är ett EU-direktiv som syftar till att stärka cybersäkerheten och hanteringen av cyberrisker inom medlemsländerna i Europeiska unionen. Det är en uppföljning av det ursprungliga NIS-direktivet (NIS1) och bygger vidare på de tidigare framstegen inom cybersäkerhet som EU har försökt uppnå.

NIS2 innehåller regler och riktlinjer för att förbättra förmågan att upptäcka, hantera och rapportera om incidenter inom nätverk och informationssystem, särskilt inom områden som är av avgörande betydelse för samhället, såsom energi, transporter, hälso- och sjukvård samt finansiella tjänster.

Kontakta oss!

Vi berättar gärna mer om hur vårt svenska moln ger dig full kontroll på dina filer.