Kontakta oss Logga in

Integritetspolicy

Vi värnar om skyddet av personuppgifter

Om Storegate

Storegate AB, org.nr 556623-6179, Pirgatan 1, 374 35 Karlshamn, (”Storegate”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. En av Storegates grundvärderingar är att vi tar våra kunders integritet på högsta allvar och vi har ett starkt fokus på att Storegates lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information. Således är det Storegates målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till Storegate angående behandlingen av dina personuppgifter. Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive men inte begränsat till lag (2018:218), med kompletterande bestämmelse till EU:s dataskyddsförordning och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Dataskyddsförordningen).

När du använder Storegates tjänster samlar Storegate in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Storegates tjänster.

När du som näringsidkare, förening eller organisation inom offentlig sektor använder Storegate för att lagra information om dina kunder ska du alltid teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal med oss och ange vilket syfte behandling avser.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilket ändamål?

Vi på Storegate skiljer på information som är relaterad till ditt konto och på den information som du lagrar hos oss. När det gäller personuppgifter som är kopplade till kundkontot, såsom exempelvis e-postadress, namn, adress, telefonnummer m.m. har kundtjänst och annan supportpersonal åtkomst till dessa via administrationsgränssnitt.

När det gäller av kund lagrad information har endast ett fåtal individer, i sällsynta fall och efter begärande av accessfullmakt från kund (läs mer om accessfullmakt), rätt att beträda kunds konto. Storegate behandlar personuppgifter som lämnas av kund i samband med tecknande av abonnemang eller test av tjänst. Personuppgifterna behandlas för att Storegate skall kunna fullfölja ingångna avtal om tillhandahållande av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Storegate ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt svensk lag. Utöver personuppgiftsbehandlingen för ovan angivna ändamål kan Storegate komma att använda personuppgifterna för utskick av information, nyhetsbrev och direktmarknadsföring. Beträffande de två senare av dessa förutsätts dock att du har samtyckt till behandlingen.

De personuppgifter som Storegate samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

  • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
  • personnummer
  • faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp av vår tjänst
  • användarnamn och lösenord till våra tjänster
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden
  • IP-adress och uppgifter som lämnas vid supportärende.

Rättslig grund

Enligt Dataskyddsförordningen krävs rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.

Samtycke: Direktmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick.
Fullgörelse av avtal: Tillhandahållande, administration och fakturering av Storegates tjänst.
Rättslig skyldighet: Fakturaunderlag sparas i enlighet med gällande bokföringsregler.

Lagring

Storegate vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Kund: Som kund hos Storegate sparas dina personuppgifter till dess att du frånträder tjänsten. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betalningsinformation) som lämnas i samband med beställning av tjänsten sparas så länge som krävs för att Storegate ska kunna fullgöra avtalet med dig.
Rättslig skyldighet: Storegate sparar fakturaunderlag under så lång tid som krävs enligt gällande bokföringsregler.
Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det, om vi inte behöver ha kvar dessa med anledning av någon av punkterna ovan.

När Storegate inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter, exempelvis om du säger upp ditt konto, eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas inom 60 dagar. Denna tidsperiod om 60 dagar börjar beträffande kontouppsägningar att löpa från den dag då kontot går ut. Under dessa 60 dagar kan vi fortfarande skicka information till dig, då du kan återaktivera ditt konto under denna tidsperiod. Vill du inte ha information under den här tidsperioden, kontakta support för att bli bortglömd.

Utlämning av uppgifter till annan part

Skyddet för dina personuppgifter är en viktig del av Storegates verksamhet och den information du sparar hos oss lämnas som utgångspunkt aldrig ut till någon annan, såvida inte du själv samtycker till detta eller om det sker i enlighet med stycket nedan. För att ytterligare förtydliga detta så kommer Storegate inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller om det är ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

För att Storegate skall kunna leverera sina tjänster kan det dock innebära att kunduppgifter delas med annan part. Storegate iakttar i dessa fall alltid största försiktighet. De parter till vilka överföring sker som ett nödvändigt led i Storegates förmåga att leverera sina tjänster bistår Storegate med följande:

  • Hantering av fakturor och kontokort
  • Utskick av informationsmail, t.ex. nyhetsbrev. Mail som skickas med hjälp av tredje part skickas direkt av Storegate.

Hantering av annan information

”Annan information” innebär information som inte rör personer. Vi använder sådan information på våra webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Med denna information kan Storegate se hur tjänsterna används men inte vad som lagras. Detta kan t.ex. vara vilken typ av uppladdning, vilka menyer som används, vilka tider apparna ansluter etc. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster så att våra kunder får en bättre användarupplevelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Storegate vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter genom att maila oss på support@storegate.se.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Storegate kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Storegate även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Vidare har du rätt att kräva att Storegate begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Storegate för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Som anges ovan behandlas dina personuppgifter inte för ändamål som rör t.ex. direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Storegates behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket. Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Storegates behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet används cookies och liknande teknologi på Storegates hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på hemsidan. Cookies kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator. Storegate använder cookies för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartskaka) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartskaka). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionskaka skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionskaka är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig kaka lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

Storegate använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på hemsidan. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Var och en kan själv, direkt i webbläsaren, bestämma om den vill acceptera cookies eller inte.

Ändringar i integritetspolicyn

Storegate förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att meddelas via Tjänsten, på Storegates hemsida eller genom e-post. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Övrigt

Allt material på www.storegate.com är copyrightskyddat av Storegate AB där annat ej anges. Andra varumärken och produkter som nämns på www.storegate.com är förmodligen upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare.

Kontaktuppgifter

Storegate är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Storegate AB, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, info@storegate.com

Storegate har valt ett dataskyddsombud som har följande kontaktuppgifter:
Martin Källström, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, dpo@storegate.com

Om du har några frågor beträffande vår behandling av dina personuppgifter, begäran om rättelse och/eller radering av personuppgifter eller rörande andra frågor som rör dina personuppgifter, vänligen kontakta Storegate eller dataskyddsombudet genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges ovan.