Kontakta oss Logga in

Användaravtal

STOREGATE AB – ANVÄNDARAVTAL

1. ALLMÄNT OM ANVÄNDARAVTALET

Följande allmänna villkor (”Användaravtalet”) gäller för Storegate AB:s tillhandahållande av tjänst/lagringsyta (inklusive Programvarorna (definieras nedan)) (”Tjänsten”). Storegate tillhandahåller både betalversioner och gratisversioner av Tjänsten.  

2. FÖRETAGSINFORMATION

Säljaren/tillhandahållare av Tjänsten: Storegate AB, org.nr 556623-6179 (”Storegate” eller “vi”)
Adress: Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn
Support: support@storegate.com

Kunden” avser den konsument eller juridiska person som beställer Tjänsten. Användaravtalet blir endast bindande mellan Kunden och Storegate och Kunden får endast använda Tjänsten om (a) Kunden är en konsument som vid avtalstillfället har fyllt 18 år; eller (b) Kunden är en juridisk person och Användaravtalet har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen. Kund som är juridisk person ansvarar även för att dess användare av Tjänsten följer detta Användaravtal på samma sätt som Kunden. Med ”användare” avses de personer som fått tillgång till Tjänsten via Kunden, t.ex. genom inloggningsuppgifter eller API-nycklar.

3. PROGRAMVARULICENS OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Storegate upplåter till Kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, världsomspännande och återkallningsbar licens att installera och använda i Tjänsten ingående programvaror, inklusive sammanhängande media och specifikationer och handhavandeinstruktioner för sådana programvaror (gemensamt ”Programvarorna”). Storegate förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Programvarorna.

Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Programvarorna innehas av Storegate eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Programvarorna utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Programvarorna får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Storegate. Kunden äger under inga förhållanden, helt eller delvis, rätt att ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Programvarorna utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Kunden äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Programvarorna till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Därutöver åtar sig Kunden att tillse att ingen tredje part ges tillstånd att undersöka Programvarorna utan Storegates skriftliga medgivande. Vid Användaravtalets upphörande ska Programvarorna omedelbart avinstalleras av Kunden.

Storegate lämnar ingen garanti av vad slag det vara må att Programvarorna svarar mot Kundens behov eller att Programvarorna kan användas utan störningar eller fel.

4. TJÄNSTEN, TILLGÄNGLIGHET, M.M.

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter (inklusive Programvarorna) som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Storegates hemsida (www.storegate.com) (”Hemsidan”). Storegate åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Hemsidan, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Storegate tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Kunden är medveten om och accepterar att Kundens användande av Tjänsten är beroende av att Kunden har tillgång till internetuppkoppling. Det åligger Kunden att själv bekosta och upprätthålla sådan internetuppkoppling.

Storegate åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att tillse att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Storegate förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Storegate finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Storegate ska, om möjligt, i god tid informera Kunden om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Storegate bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Storegate förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Storegate ska informera Kunden, via Tjänsten, på Hemsidan eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Storegate genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Storegate informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till att upphöra vid utgången av innevarande betalningsperiod. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Storegate informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Storegate ansvarar för att information som skickas ut från Storegates system till Kunden är i samma form som då Kunden lagrade informationen i Storegates server. Storegate svarar dock inte för störning eller förvrängning av informationen som sker vid internetöverföring. Tjänsten ger inte skydd mot virus eller annan skadlig kod och Kunden är införstådd med att öppnande av filer sker på Kundens egen risk. Storegate lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

Storegate och dess anställda har inte själva direkt och omedelbar tillgång till den information som lagras av Kunden genom Tjänsten och utövar ingen övervakning av den information som lagras av Kunden.

Kund är införstådd med att det, för de programvaror som är tillgängliga i syfte att automatiskt säkerhetskopiera innehåll till Tjänsten, är Kundens ansvar att själv välja om filer som tas bort lokalt på datorn också ska tas bort från Tjänsten alternativt om Tjänsten ska användas för arkivering (d.v.s. inga filer tas bort). Detta görs vid installation eller senare under inställningar i Tjänsten. Om möjlighet för arkivering saknas i Tjänsten så ansvarar Kunden för att de filer som ska lagras på Storegates servrar även finns lokalt i Kundens dator, s.k. spegling.

Tjänsten kan innehålla funktioner som erbjuds via s.k. tredjepartsleverantörer. Storegate ansvarar inte för dessa funktioner utan Kunden ansvarar själv för eventuella specifika villkor gentemot dessa leverantörer.

Om någon del av Programvarorna erbjuds med en öppen källkodslicens, görs denna licens tillgänglig för dig via tredje part och bestämmelserna i sådan tredje parts licensvillkor blir då tillämpliga för Kunden och kan därmed komma att åsidosätta eller ändra något eller några av villkoren i detta Användaravtal. Det är därför viktigt att Kunden läser igenom sådana eventuella licensvillkor från tredje part.

5. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till internetuppkoppling samt telefon-, data-, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensam och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Storegates servrar (”Innehållet”).

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Storegates vid var tid gällande instruktioner, vilka tillgängliggörs bl.a. via Hemsidan, per mail eller i Programvarorna. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot tillämplig dataskyddslagstiftning) eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Kunden åtar sig även att inte använda Storegates varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Storegate.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Storegates servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Storegate härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Genom godkännande av detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Storegate får behandla Innehållet, samt avslöja Innehållet för det fall Storegate är skyldigt att göra det i syfte att (a) uppfylla skyldighet enligt gällande rätt; (b) upprätthålla Användaravtalet; (c) besvara påståenden att Innehållet utgör intrång i tredje mans rättighet eller annars står i strid med gällande rätt; eller (d) skydda Storegates, dess användares eller allmänhetens intressen, rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

Kunden är införstådd med att tillhandahållandet av Tjänsten och lagring av Innehållet kan innefatta (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och bearbeta Innehållet i enlighet med tekniska krav för anslutning av nätverk eller anordningar.

6. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN STOREGATE SIGNERING

Kunden är medveten om och accepterar att s.k. signeringskrediter gäller per innevarande månad och överflyttas inte till nästkommande månad eller nästa betalningsperiod. För varje signering som utförs av en undertecknare eller en granskare förbrukas signeringskrediter. Omvandlingstabell för signeringskrediter/funktionsutnyttjande återfinns under support på hemsidan. Om ett kuvert skickas ut men återkallas innan en undertecknare/granskare påbörjat en signering återförs signeringskrediterna till Kundens pott. Om en undertecknare/granskare påbörjar en signering anses samtliga krediter för kuvertet förbrukade.

Storegate är aldrig undertecknare av ett avtal, såvida inte signaturbegäran initieras av Storegate.

Det är Kundens ansvar att hålla sig informerad om aktuella bestämmelser om e-legitimationer, t.ex. huruvida det för vissa e-legitimationer gäller särskilda villkor samt om det förekommer inskränkningar i vilka områden en e-legitimation får användas. Vid misstanke om att Tjänsten används inom ett område som strider mot sådana villkor förbehåller sig Storegate rätten att neka Kunden att använda Tjänsten.

Vid avslutande av tjänsten Storegate Signering raderas samtlig information, inklusive kuvert, inställningar, dokument och annan information som kan härledas till Tjänsten. Storegate ansvarar för validering av dokument i upp till tio (10) år genom QR-kod och länk.

Storegate ansvarar inte för dokumentens giltighet eller innehåll. I händelse av tvist angående ett avtal som tecknats med Tjänsten, är Storegate endast skyldig att avslöja information om avtalet som kan genereras med hjälp av Tjänsten. Sådan information kommuniceras sedan till båda parter samtidigt.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid registrering ska Kunden lämna de person- och adressuppgifter som begärs i registreringsformuläret samt hålla Storegate informerat om eventuella förändringar i sådana uppgifter under avtalstiden. Kund som är en juridisk person ska även lämna information om den eller de kontaktpersoner som ska ha tillgång till Tjänsten för den juridiska personens räkning.

Storegate samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden eller Kundens kontaktpersoner som anges i registreringsformuläret (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. Storegate är personuppgiftsansvarig för denna behandling och kommer i samband med denna alltid värna om Kundens eller Kundens kontaktpersoners personliga integritet och sträva efter att skydda Personuppgifterna på bästa sätt. Storegate följer vid var tid gällande lagar och regler om dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (“GDPR”), till GDPR tillhörande kompletterande nationell lagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kan Storegate från tid till annan komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. För sådan behandling av personuppgifter är Kunden personuppgiftsansvarig och Storegate kommer att behandla personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. Parterna är överens om att Storegates personuppgiftsbiträdesavtal, https://www.storegate.com/personuppgiftsbitradesavtal/ ska gälla för Storegates behandling av personuppgifter som sker för Kundens räkning.

För mer information om Storegates personuppgiftsbehandling, vänligen läs Storegates integritetspolicy, https://www.storegate.com/integritetspolicy/. Däri beskrivs vilka kategorier av personuppgifter Storegates samlar in från Kunden, hur dessa personuppgifter behandlas och för vilka syften. Vidare framgår av integritetspolicyn vilka rättigheter Kunden eller Kundens kontaktpersoner har gentemot Storegate beträffande den personuppgiftsbehandling som Storegate utför.

8. LÖSENORD M.M.

Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Storegate har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Storegate äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal.

9. SUPPORT AV TJÄNSTEN

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Kunder som använder en gratisversion av Tjänsten hänvisas till Hemsidan för vidare information om supportfrågor.

Kunden är medveten om att Storegate tillhandahåller teknisk support via fjärrstyrning. Fjärrstyrning kräver att Kunden lämnar samtycke härtill. Kunden är medveten om att Storegate genom sådan fjärrstyrning bereds tillträde till Kundens datasystem. Kunden är införstådd med och accepterar att Storegate inte tar något ansvar för eventuell skada – direkt eller indirekt – som förorsakas Kunden genom utnyttjandet av teknisk support via fjärrstyrning med mindre än att sådan skada åsamkats Kunden genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande från Storegate.

10. BETALNINGSVILLKOR

Kund som väljer att skapa ett konto för en betalversion av Tjänsten kommer att debiteras av Storegate på det sätt som har överenskommits mellan parterna, dvs. i enlighet med vald betalningsmetod och betalningsperiod. Debitering sker i enlighet med Storegates vid var tid gällande prislista för Tjänsten, som publiceras på Hemsidan, om inget annat överenskommits mellan parterna.

Storegate förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska dock bli gällande först efter det att Storegate har publicerat ny prislista på Hemsidan och informerat Kunden om prisändringarna. För det fall Kunden inte accepterar prisändringen, har Kunden rätt att inom sextio (60) dagar från det att Storegate informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande, varvid Tjänsten då behålls under eventuell resterande redan betald period för att sedan avslutas. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet inom denna tidsfrist ska anses ha accepterat ändringarna.

Alla avgifter ska betalas i förskott om inget annat anges. I de fall Tjänsten faktureras efter förbrukning kan dock efterfakturering/kreditering förekomma. Vid betalning mot faktura förbehåller sig Storegate rätten att ta ut en fakturaavgift i enlighet med Storegates vid var tid gällande prislista. Kunden kan när som helst ändra betalningssätt när Kunden är inloggad på sitt konto för Tjänsten. Ändringen blir då gällande från och med nästkommande betalningsperiod.

För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kontokort, ska Storegate äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Storegate, ska Storegate äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Storegate vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, för inkassokostnader samt rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

Kunden ansvarar för att meddela Storegate för det fall faktureringsuppgifterna behöver ändras. Om Kunden valt att få e-postfaktura och Kundens angivna e-postadress är felaktig, eller om fakturan annars inte kommer fram till Kundens e-postadress, har Storegate rätt att mot avgift istället skicka en pappersfaktura.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/avaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller när i tiden sådant upphörande sker.

11. ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENT

Om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, tillämpar Storegate 14 dagars ångerrätt, i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning, från den dag då ditt användarkonto registrerades på Hemsidan. Om du har för avsikt att göra ångerrätten gällande, behöver du meddela Storegate via e-post till support@storegate.com inom ovan nämnda tid. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du även använda det standardformulär som finns tillgängligt på Konsumentverkets webbplats.

12. ANSPRÅK PÅ GRUND AV KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Om anspråk riktas mot Storegate eller talan förs mot Storegate på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Storegate skadeslöst för all skada som Storegate åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning att Kunden dels inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Storegate om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Storegate, dels har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

13. ANSVARSBEGRÄNSNING

Storegate ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador (t.ex. ekonomisk skada, inkomstbortfall eller förlust av data) som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Storegate ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning ansvarar Storegate inte heller för direkt skada som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten.

Storegates ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda årliga avgiften för Tjänsten enligt detta Användaravtal, dock maximalt 10.000 kr. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Storegate. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sina syften.

Storegates ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

Storegates ersättningsskyldighet enligt denna punkt ska, i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning (inkl. gällande konsumentskyddslagstiftning), inte gälla för gratisversioner av Tjänsten.

14. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Hemsidan och gäller tills vidare. Användaravtalet kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden förutsatt att uppsägning sker senast trettio (30) dagar före betalningsperiodens utgång. Motsvarande uppsägningstid gäller för det fall Kunden vill nedgradera kontots storlek eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Om Användaravtalet inte sägs upp senast trettio (30) dagar före utgången av den aktuella betalningsperioden ska Användaravtalet förlängas med en period motsvarande längden på den senaste betalningsperioden med trettio (30) dagars uppsägningstid.

Kunden kan i första hand säga upp Användaravtalet via sitt konto för Tjänsten. Om inloggningsuppgifter saknas går det bra att skicka ett skriftligt meddelande om uppsägning till Storegate. Storegate kan då komma att kräva att den som vill säga upp Användaravtalet styrker sin identitet.

Vid uppsägning av Användaravtalet har Kunden tillgång till Tjänsten för den resterande tid som Kunden redan erlagt betalning för. Det åligger Kunden att själv tömma sitt konto före det att avtalstiden för Tjänsten löper ut. Om så ej sker behåller Storegate de kvarvarande filerna i två (2) månader i det fall en återaktivering av kontot blir aktuell. Därefter äger Storegate rätt att radera kvarvarande filer. För det fall Kunden önskar biträde från Storegate för överföring av information, har Storegate rätt till ersättning enligt Storegates vid var tid gällande prislista för konsulttjänster för sådant biträde.

Storegate förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Storegates instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som Storegate i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Storegates system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten.

Kunden är införstådd med att Storegate äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än sex (6) månader. För det fall Storegate avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Storegate lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Storegate äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

Storegate äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

Vid Storegates uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Storegate rätten att kräva ersättning från Kunden för all skada Storegate lider i anledning av avtalsbrottet.

15. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet samt fel i det allmänna data- eller telefonnätet.

16. ÖVRIGT

Kunden ska ej äga rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal utan Storegates skriftliga medgivande. Storegate äger rätt att överlåta sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Användaravtal i sin helhet.

Storegate äger rätt att anlita underleverantör för tjänstens funktionalitet och tjänstens utförande av åtagande enligt detta Användaravtal. Storegate ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.

Meddelanden till Kunden skickas till den e-postadress Kunden angivit i Användaravtalet. Meddelanden från Kunden till Storegate kan skickas via rubriken ”Kontakta oss” på Hemsidan. Meddelanden ska anses ha kommit Storegate tillhanda när Storegate bekräftar mottagandet med en personlig referens (ej autosvar).

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på detta Användaravtal.

Vid eventuella tvister är vår målsättning att alltid komma fram till bästa möjliga lösning kring det som skett. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd med Storegates support, kan du, om du använder Tjänsten i egenskap av konsument, vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Tvist i anledning av Användaravtalet som inte kan avgöras på annat sätt enligt ovan, ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.